Smluvní podmínky

Smluvní podmínky poskytování služby hryproskoly.cz
Obchodní podmínky

Platné od 1. března 2015

1. Úvodní ustanovení

Těmito podmínkami se řídí smluvní vztah mezi provozovatelem Hryproskoly.cz jako poskytovatelem placených obsahů služby hryproskoly.cz (dále „poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“). Služba je poskytována na internetové adrese http://www.hryproskoly.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Smluvní vztah, který se řídí těmito podmínkami, je vždy omezen na zaplacený rozsah služby (dále také „placený obsah“) a dobu jejího používání. Tyto smluvní podmínky se tedy nevztahují na obsahy, které uživatel používá v rámci omezeného bezplatného rozsahu služby (dále také „demoverze“).

Součástí těchto smluvních podmínek jsou Podmínky používání stránek a webové služby a Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení k souborům cookies. Ustanovení těchto Smluvních podmínek mají přednost před Podmínkami používání stránek a webové služby.

Pokud dojde v budoucnu ke změně poskytovatele služby, tak na nového poskytovatele přecházejí všechna práva a povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi poskytovatelem placeného přístupu ke službě a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy poskytovatel obdrží zákazníkovu platbu za objednaný obsah, a to pouze, pokud ji obdrží v plné výši.

3. Cena obsahu

Cena za placený přístup se odvíjí od rozsahu poskytovaného obsahu a služeb a objednané doby jejich používání. Aktuální ceny jsou k dispozici na stránce http://www.hryproskoly.cz/cenik. Poskytovatel není plátcem DPH.

Nabídka placených přístupů a dalších služeb, stejně jako jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny na stránce http://www.hryproskoly.cz/cenik.

Bez ohledu na aktuální nabídku na stránce http://www.hryproskoly.cz/cenik může být poskytnutí placeného obsahu sjednáno za individuálních podmínek.

4. Platba

Samotná platba probíhá bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.

5. Aktivace placeného přístupu

Placený přístup si zákazník vždy kupuje pro uživatelský účet, který je mu zřízen na základě zaplacení ceny dle bodů 3 a 4.

V okamžiku, kdy je zákazníkova platba přijata a zpracována, dojde automaticky k vytvoření vlastního účtu zákazníka a k aktivaci placeného přístupu. O proběhlé aktivaci a přístupových údajích ke svému účtu je zákazník informován e-mailem, který náleží jeho uživatelskému účtu.

6. Vrácení služby

Vzhledem k povaze služby hryproskoly.cz a jejímu okamžitému plnění po zpracování platby není možné tuto službu vrátit a požadovat vrácení uhrazené částky.

7. Reklamace služby

Poskytovatel se zavazuje posoudit veškeré vady, které bude uživatel reklamovat. Usoudí-li poskytovatel, že se jedná o vadu, která znemožňuje službu plnohodnotně využívat, vynasnaží se vadu neprodleně, nejdéle však do 5 pracovních dní od obdržení reklamace odstranit.

Pokud se poskytovateli nepodaří vadu odstranit, může zákazník odstoupit od smlouvy. V takovém případě má nárok na smluvní pokutu ve výši určené jako poměr nevyužité doby platnosti placeného přístupu ku zaplacené délce přístupu ke službě vynásobené částkou, kterou za daný placený obsah zaplatil.

Případné reklamace zasílá uživatel e-mailem na adresu comporadek@gmail.com. Do předmětu e-mailu uvádí „reklamace“. Je nutné, aby vadu co nejpřesněji popsal a to včetně uvedení konkrétního místa, kde se daná vada vyskytuje. Postup reklamace se řídí občanským zákoníkem v platném a účinném znění.

8. Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele

Uživatel není oprávněn propůjčovat své přihlašovací jméno a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má poskytovatel plné právo zrušit jeho Uživatelský účet a není povinen zákazníka jakkoli refundovat.

Uživatel má právo stáhnout obsah stránek (dále jen stažený obsah) a použít ho pro potřeby výuky, poskytnout ho pro potřeby výuky svým zaměstnancům a poskytnout ho pro potřeby výuky svým žákům. Uživatel má právo začlenit stažený obsah do výukových materiálů zhotovených pro potřeby jeho organizace (školy).

Uživatel nemá právo používat stažený obsah pro jakoukoliv činnost za úplatu, která neslouží výuce v jeho organizaci. Uživatel není oprávněn poskytovat jakýkoliv stažený obsah třetím osobám mimo těm, uvedeným výše.

Poskytovatel má právo zrušit uživateli jeho Uživatelský účet také v případě, že se uživatel dopustí chování, které je v hrubém rozporu s Podmínkami používání stránek a webové služby.

Uživatel si je vědom, že má v souladu s Podmínkami používání stránek a webové služby právo sám kdykoli uživatelský účet zrušit a je obeznámen se skutečností, že tímto zrušením účtu zaniká jeho nárok na přístup k placenému obsahu.

Při nedostupnosti služby hryproskolu.cz z důvodů ovlivnitelných poskytovatelem, která je delší než 72 hodin, má uživatel placeného obsahu nárok na refundaci ve výši odpovídající poměru počtu dní, po které byla služba mimo provoz, ku počtu dní, po které měl právo placený přístup využívat, nejvýše však do výše částky, kterou za placený přístup zaplatil.

9. Uživatelská a zákaznická podpora

Pro kontaktování uživatelské a zákaznické podpory může zákazník využít e-mailovou adresu comporadek@gmail.com. Poskytovatel na nahlášené problémy či nejasnosti reaguje zpravidla ihned, nejpozději pak do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení.

10. Omezení odpovědnosti poskytovatele

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do služby nebo chyb, které vznikly následkem užití služby v rozporu s jejím určením. Provozovatel negarantuje, že služba Hravě bude vždy obsahovat správné informace. Provozovatel není odpovědný za případné škody vzniklé v důsledku těchto chyb.

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli změny ve formě či obsahu zkoušek, na něž jeho placené obsahy připravují. Takové změny nemohou být uznány jako důvod pro reklamaci.

11. Změna podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky v budoucnu měnit tak, aby Smluvní podmínky odpovídaly aktuálnímu stavu služby.

Oznámení o případných změnách těchto podmínek, jakožto o změnách v Podmínkách používání stránek a webové služby a Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení k souborům cookies bude viditelně umístěno na stránky www.hryproskoly.cz tak, aby se s ním uživatel placeného obsahu mohl setkat ihned po přihlášení do služby a to nejméně 14 dní před datem zahájení účinnosti těchto změn.

Smluvní vztah je vždy určen Smluvními podmínkami platnými v den jeho vzniku.

Uživatel má právo si Smluvní podmínky archivovat. Provozovatel se zavazuje starší verze Smluvních podmínek zpřístupnit a to buď přímo na stránkách www.hryproskoly.cz nebo individuálně na vyžádání uživatele.

Rozšíření služeb není změnou podmínek ve vztahu k stávajícím uživatelům. Není tedy třeba informovat uživatele ve smyslu změny podmínek.

Aktivací svého placeného přístupu souhlasí zákazník se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele.